Đối với đối tác và đối thủ cạnh tranh

Đối với đối tác:
1. Tôn trọng và hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi
2. Giữ chữ tín, chú trọng xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác bền vững.

Đối với đối thủ cạnh tranh:
1. Coi cạnh tranh lành mạnh là động lực phát triển kinh doanh bền vững.
2. Có ý thức cầu thị, học hỏi từ chính các đối thủ cạnh tranh.